ธุรกิจรถเช่าและการร่วมทุนทำตลาดในอาเซียน

รถยนต์จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าประกันภัย และภาษีประจำปี ซึ่งนับวันค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ “ธุรกิจรถเช่า” กลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น ธุรกิจรถเช่าจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่วาง แผนจะขยายการลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าสู่ตลาด

สำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 น่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการขยายการลงทุนไปสู่ประเทศต่างๆในอาเซียน อย่างไรก็ตาม คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ติดตามมาควบคู่กับโอกาสของธุรกิจรถเช่าก็คือ อุปสรรคและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการเผชิญการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนและปรับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ ควรทำการศึกษาตลาดอาเซียน เพื่อใช้โอกาสจากการเปิดเสรี AEC ในการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น

ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจรถเช่าของไทยในปัจจุบัน สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานในระยะยาว (Operating Lease) เป็นการให้เช่าที่ทำเป็นสัญญาเช่าให้สิทธิลูกค้าใช้รถยนต์เป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยลูกค้าจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือเหมาจ่ายตามที่ตกลงกับบริษัทผู้ให้เช่า ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าน้ำมัน แต่ได้รับประโยชน์อื่นๆ อาทิ ลดภาระทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบำรุงและการบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทและนำไปลดหย่อนภาษีได้ สำหรับบริษัทผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบในส่วนของค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว บริษัทผู้ให้เช่าสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปให้ผู้อื่นเช่าได้อีก ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าที่เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานในระยะยาว ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเอกชน บริษัมข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

2. การให้เช่ารถยนต์ชั่วคราวในระยะสั้น (Rental) เป็นการให้เช่าที่ให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยมีรถยนต์ให้ เลือกใช้งานหลายประเภททั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ รถปิคอัพและรถจักรยานยนตร์ ที่มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด พร้อมทั้งให้บริการพนักงานขับรถหรือลูกค้าสามารถเลือกที่จะขับเองได้ ซึ่งลูกค้าที่ต้องการเช่ารถยนต์ชั่วคราวในระยะสั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการเช่ารถยนต์เพื่อไปประกอบธุระส่วนตัวเป็นการชั่วคราว

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจรถเช่าในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ให้บริการเช่ารถยนต์ชั่วคราวในระยะสั้น แบ่งเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่จะเน้นให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานในระยะยาว ที่มีรถเช่าให้บริการนับพันคัน”